Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Na osnovu člana 11 stav 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 044/12 od 09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017), Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ažurirao je

VODIČ

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE CRNE GORE

I OSNOVNI PODACI O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

Sjedište i adresa Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore je u Podgorici, ulica Karađorđeva bb, kontakt tel: 020/246-209, fax: 020/482-915, web adresa: www.gov.me.

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE

U posjedu Generalnog sekretarijata Vlade su sljedeće vrste informacija:

1. Javni registri i javne evidencije:
• djelovodnik;
• upisnik za evidenciju zahtjeva za Slobodan pristup informacijama;
• evidencija pečata i žigova;
• zapisnici o kontroli arhivske građe, izlučivanju i primopredaji.

2. Normativna i druga akta:
• Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata;
• Poslovnik o radu Vlade;
• Program rada Vlade;
• akta koje Vlada utvrđuje;
• akta koja Vlada donosi;
• akta na koje Vlada daje saglasnost;
• mišljenja Vlade na akta i druge materijale, čiji predlagač nije Vlada.

3. Dokumenta finansijskog poslovanja:
• budžet i završni račun, kao potrošačke jedinice;
• dokumenta o javnim nabavkama;
• dokumenta o osnovnim sredstvima.

4. Podaci o zaposlenima:
• spisak državnih službenika sa njihovim zvanjima;
• spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije;
• personalni dosijei zaposlenih;
• podaci iz KIS-a.

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Postupak se pokreće pisanim i usmenim zahtjevom.

• neposredno, u pisarnici (kancelarija br.7, prizemlje);
• putem pošte, na adresu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, ul. Karađorđeva bb, Podgorica;
• elektronskim putem, na e-mail: ana.vuckovic@gsv.gov.me na fax broj (020) 482-915.

Na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa.

2. Sadržina Zahtjeva

Zahtjev treba da sadrži:
• Osnovne podatke o traženom dokumentu (naziv dokumenta orijentaciono vrijeme u kojem je dokument nastao, organ ili tijelo koje je stvaralac dokumenta, itd.);
• Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
• Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv organizacije i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.
• Podnosilac zahtjeva može navesti i druge podatke koji mogu biti od značaja za pristup traženoj informaciji.

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:
• Neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Generalnog sekretarijata;
• Prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Generalnog sekretarijata;
• Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane Generalnog sekretarijata Vlade neposredno, putem pošte i elektronskim putem;

4. Rješavanje po Zahtjevu i pravna zaštita

• Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;
• Protiv akta Generalnog sekretarijata o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana. Žalba se podnosi preko ovog organa;
• Pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

5. Odgovorna lica

• Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama je Ana Vučković, samostalni savjetnik, kancelarija br. 11/ I sprat, tel: (020) 482-877, e-mail: ana.vuckovic@gsv.gov.me; a u slučaju odsustva imenovanu će zamjenjivati Pavle Jokić, samostalni savjetnik, kancelarija br. 7, I sprat, tel: (020) 482-865, e-mail: pavle.jokic@gsv.gov.me.

6. Troškovi postupka

• Troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva;
• Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, a u skladu sa propisima Vlade;
• Za zahtjeve koje su podnijela lica s invaliditetom I lica u stanju socijalne potrebe troškove postupka snosi Generalni sekretarijat.
• Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja u korist budžeta Crne Gore, na račun br: 832-7133-41.

IV OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj vodič objaviće se na web sajtu Vlade Crne Gore www.gov.me.
Broj: 02-235
Podgorica 27. januara 2020. godine
GENERALNI SEKRETAR
Nataša Pešić


Vodič za pristup informacijama u posjedu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore možete preuzeti ovdje.