Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

На основу члана 11 став 3 Закона о слободном приступу информацијама („Службени лист Црне Горе“, број 044/12 од 09.08.2012, 030/17 од 09.05.2017), Генерални секретаријат Владе Црне Горе ажурирао је

ВОДИЧ

ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ

Сједиште и адреса Генералног секретаријата Владе Црне Горе је у Подгорици, улица Карађорђева бб, контакт тел: 020/246-209, фаx: 020/482-915, wеб адреса: www.гов.ме.

ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ВЛАДЕ

У посједу Генералног секретаријата Владе су сљедеће врсте информација:

1. Јавни регистри и јавне евиденције:
• дјеловодник;
• уписник за евиденцију захтјева за Слободан приступ информацијама;
• евиденција печата и жигова;
• записници о контроли архивске грађе, излучивању и примопредаји.

2. Нормативна и друга акта:
• Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Генералног секретаријата;
• Пословник о раду Владе;
• Програм рада Владе;
• акта које Влада утврђује;
• акта која Влада доноси;
• акта на које Влада даје сагласност;
• мишљења Владе на акта и друге материјале, чији предлагач није Влада.

3. Документа финансијског пословања:
• буџет и завршни рачун, као потрошачке јединице;
• документа о јавним набавкама;
• документа о основним средствима.

4. Подаци о запосленима:
• списак државних службеника са њиховим звањима;
• списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада у вези са вршењем јавне функције;
• персонални досијеи запослених;
• подаци из КИС-а.

ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

1. Поступак се покреће писаним и усменим захтјевом.

• непосредно, у писарници (канцеларија бр.7, приземље);
• путем поште, на адресу Генерални секретаријат Владе Црне Горе, ул. Карађорђева бб, Подгорица;
• електронским путем, на е-маил: ана.вуцковиц@гсв.гов.ме на фаx број (020) 482-915.

На захтјев за приступ информацији не плаћа се такса.

2. Садржина Захтјева

Захтјев треба да садржи:
• Основне податке о траженом документу (назив документа оријентационо вријеме у којем је документ настао, орган или тијело које је стваралац документа, итд.);
• Начин на који се жели остварити приступ информацији;
• Податке о подносиоцу захтјева (име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив организације и сједиште), односно његовог заступника, представника или пуномоћника.
• Подносилац захтјева може навести и друге податке који могу бити од значаја за приступ траженој информацији.

3. Начин остваривања права на приступ информацији

Приступ информацији може се остварити:
• Непосредним увидом у оригинал или копију информације у просторијама Генералног секретаријата;
• Преписивањем или скенирањем информације од стране подносиоца захтјева у просторијама Генералног секретаријата;
• Достављањем копије информације подносиоцу захтјева од стране Генералног секретаријата Владе непосредно, путем поште и електронским путем;

4. Рјешавање по Захтјеву и правна заштита

• По захтјеву за приступ информацији рјешава се у року од 15 дана од дана подношења уредног захтјева, осим у случају заштите живота и слободе лица када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати;
• Против акта Генералног секретаријата о захтјеву за приступ информацији подносилац захтјева и друго заинтересовано лице може изјавити жалбу Агенцији за заштиту података о личности и приступ информацијама у року од 15 дана. Жалба се подноси преко овог органа;
• Приступ информацијама се остварује у року од три дана од достављања рјешења којим је приступ дозвољен, а након уплате трошкова поступка.

5. Одговорна лица

• Лице задужено за рјешавање по захтјеву за приступ информацијама је Ана Вучковић, самостални савјетник, канцеларија бр. 11/ И спрат, тел: (020) 482-877, е-маил: ана.вуцковиц@гсв.гов.ме; а у случају одсуства именовану ће замјењивати Павле Јокић, самостални савјетник, канцеларија бр. 7, И спрат, тел: (020) 482-865, е-маил: павле.јокиц@гсв.гов.ме.

6. Трошкови поступка

• Трошкове поступка сноси подносилац захтјева;
• Трошкови поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, копирања, скенирања и достављања тражене информације, а у складу са прописима Владе;
• За захтјеве које су поднијела лица с инвалидитетом И лица у стању социјалне потребе трошкове поступка сноси Генерални секретаријат.
• Трошкови поступка плаћају се прије извршења рјешења у корист буџета Црне Горе, на рачун бр: 832-7133-41.

ИВ ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА

Овај водич објавиће се на wеб сајту Владе Црне Горе www.гов.ме.
Број: 02-235
Подгорица 27. јануара 2020. године
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Наташа Пешић


Водич за приступ информацијама у посједу Генералног секретаријата Владе Црне Горе можете преузети овдје.