Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Napredna faza pristupanja EU donosi GSV-u preuzimanje zahtjevnijih nadležnosti

Planiranje politika je više od obaveze iz pregovora s EU

Autorka: Nataša Pešić, generalni sekretar Vlade Crne Gore


Služba za odnose s javnošćuNapredna faza u pregovorima Crne Gore s EU podrazumijeva da se u dijelu političkih kriterijuma i dobre uprave na posvećen, strukturiran način razmišlja o unapređenju sistema planiranja politika. To podrazumijeva i preuzimanje sve zahtjevnijih nadležnosti od strane naših institucija, gdje je Generalni sekretarijat Vlade prepoznao nužnost prilagođavanja svoje uloge u sistemu i preuzimanja širih nadležnosti i konkretnih odgovornosti.

Unapređenje sistema planiranja politika svakako da je mnogo više od obaveze iz pregovora s EU, jer benefiti od takvog sistema nam idu u prilog višestruko: 

- Boljim planiranjem politika pokazujemo da gradimo sliku države koja ima jasnu perspektivu napretka i koja kreira javne politike u skladu sa interesima građana.

- Fokusirajući se na politike usmjerene na rezultat, gradimo bolju poziciju Crne Gore kao buduće članice EU i spremnost za bolje korišćenje dostupnih sredstava iz fondova EU. 

Činjenica da koordinacija politika predstavlja važan dio reforme javne uprave, kao jednog od tri stuba politike proširenja EU na kojima počivaju obaveze država kandidata, navela nas je da posebnu pažnju posvetimo kvalitetu strateških dokumenata i unapređenju odgovarajućeg pravnog okvira s pripadajućim principima razvoja i planiranja politika. Uspostavljanjem novog institucionalnog i zakonodavnog okvira, preuzeli smo veliki dio odgovornosti u sistemu planiranja politika u Crnoj Gori, u skladu s opredjeljenjem Vlade da unapređuje sistem strateškog planiranja, te obavezama koje proističu iz Strategije reforme javne uprave u dijelu koordinacije politika.

Pored Godišnjeg programa rada Vlade, koji predstavlja značajan mehanizam praćenja rada Vlade i resora, prepoznata je potreba sagledavanja ključnih prioriteta Vlade na srednji rok, direktno povezanih s prioritetima utvrđenim Ekspozeom predsjednika Vlade, a koji su sadržani u sveobuhvatnom srednjoročnim planskom dokumentu. U tom cilju donijet je Srednjoročni program rada Vlade 2018-2020, koji ima za cilj unapređenje sistema srednjoročnog planiranja politika s fokusom na rezultat i koordinaciju politika Vlade.

Novi koncept funkcionisanja Generalnog sekretarijata Vlade predstavlja odgovor na potrebu Crne Gore da u ovoj fazi pregovora na sistematski način prilazi zadatku koordinacije politika i strateškog planiranja na srednji rok. Obaveze GSV-a koje se tiču koordinacije politika i unapređenja sistema strateškog planiranja odredile su novi način funkcionisanja i reflektuju se kroz obaveze dva sektoraSektor za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje realizacije strategija i Sektor za planiranje, koordinaciju i praćenje realizacije politika Vlade. 

Sektor za planiranje, koordinaciju i praćenje realizacije politika Vlade usmjeren je praćenje sprovođenja Srednjoročnog program rada Vlade 2018-2020, kao i na pripremu godišnjeg programa rada Vlade, te programa rada ministarstava, uvođenje novog sistema izvještavanja ministarstava i Vlade o kvalitetu realizacije, kao i drugačiji pristup praćenju i ocjeni uspješnosti realizacije politika. U tom smislu Vlada je u septembru tekuće godine donijela Uredba o izmjeni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade, kojom je GSV dobio proširen mandat kada je u pitanju planiranje, koordinacija i praćenje realizacije politika Vlade da utvrdi metodologiju za srednjoročno planiranje rada Vlade i ministarstava, koordinira pripremu i prati njihovu realizaciju. Na taj način stvoreni su institucionalni i normativni uslovi za dalje aktivnosti usmjerene na dalje unapređenje sadašnjeg načina pripreme programa rada Vlade i ministarstava i uvođenje novog sistema izvještavanja o kvalitetu realizacije kao i drugačiji pristup praćenju i ocjeni uspješnosti realizacije politika. 

Metodologija za srednjoročno planiranje rada ministarstava pripremljena je uz učešće predstavnika GSV - Sektora za planiranje, koordinaciju i praćenje realizacije politika Vlade, Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave, Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uz podršku SIGME i kao pilot projekat će biti primijenjena prilikom pripreme srednjoročnog programa rada Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 2019. godine, a od 2020. godine kod svih ministarstava.

Kao okosnica rada Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje realizacije strategija, i njegova dva odsjeka: Odsjek za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike i Odsjek za praćenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike, u julu ove godine usvojeni su Uredba o načinu i postupku izrade strateških dokumenata i Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. U ovom Sektoru se vrše poslovi koji obuhvataju dva ključna referata: uspostavljanje i razvoj sistema koordinacije i praćenja usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike s ostalim nacionalnim strateškim dokumentima i pravnom tekovinom EU, kao i praćenje njihovog sprovođenja i provjera kvaliteta strateških dokumenata i aktivnosti na njihovom unapređenju.

Kroz rad ovog Sektora, GSV je po prvi put dodijeljen mandat davanja mišljenja na strateška dokumenta i to u njihovom nacrtu i predlogu, kojim resori pretpostavljaju faze razvoja politika u konkretnim oblastima. Sa druge strane, ovaj sektor se bavi praćenjem realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike, na način što izdaje mišljenje na godišnje izvještaje resora o sprovođenju određenog strateškog dokumenta. Dok Uredba postavlja jasan zakonski okvir, Metodologija ima za cilj da detaljno objasni sve djelove Uredbe, da da širu sliku o osnovama planiranja politika i pruži praktične smjernice za razvijanje, kreiranje i praćenje sprovođenja strateških dokumenata. Fokus je na jačanju sistema srednjoročnog planiranja, kroz koji gradimo jasnu viziju napretka, ali i ostvarujemo finansijsku održivost za sprovođenje planiranih politika.

Uspostavljanjem ovakve organizacione strukture, potvrđujemo da je Generalni sekretarijat Vlade u svom mandatu usmjeren na kvalitet planiranja strateških dokumenata, njihovu usklađenost, usklađenost sa procesom EU integracija, odnosno punu primjenu pravnog okvira za strateško planiranje, kako za strateška dokumenta, tako i za godišnje i srednjoročne planove rada ministarstava. Tim putem nastojimo da neraskidiv odnos između pregovaračkog procesas EU i unapređenja strateškog planiranja dodatno afirmišemo.

Članak je objavljen u časopisu Kancelarije za evropske integracije - EUROKAZ.