Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење о одлукама Владе донијетим 22. октобра 2020. године без одржавања сједнице

Датум објаве: 27.10.2020 15:20 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је у четвртак, 22. октобра 2020. године, без одржавања сједнице, а на основу прибављене сагласности већине чланова Владе, усвојила Извјештај о реализацији Програма рада Владе Црне Горе за И, ИИ и ИИИ квартал 2020. године с Извјештајем о реализацији закључака Владе Црне Горе за И, ИИ и ИИИ квартал 2020. године.

Програмом рада Владе Црне Горе за И, ИИ и ИИИ квартал 2020. године планирана је укупно 191 тема, од чега 62 теме из надлежности Комисије за политички систем, унутрашњу и вањску политику и 129 тема из надлежности Комисије за економску политику и финансијски систем.

Од укупног броја планираних тема, реализовано је 53 из надлежности Комисије за политички систем, унутрашњу и вањску политику и то: 51 из тематског дијела и 2 теме из нормативног дијела, као и 92 теме из надлежности Комисије за економску политику и финансијски систем, и то: 56 из тематског дијела, 13 тема из нормативног дијела Програма, као и 23 приоритетна развојна пројекта, па укупна реализација Програма рада Владе Црне Горе за И, ИИ и ИИИ квартал 2020. године износи 75,9 одсто.

Поред тема предвиђених Програмом рада Владе Црне Горе за 2020. годину, Влада је у И, ИИ и ИИИ кварталу 2020. године, размотрила укупно 1.130 тема и то: 19 предлога закона, 1 нацрт закона, 37 уредби, 227 одлука, 351 информацију, 89 извјештаја, 2 уговора/споразума, 24 платформе, дала мишљење или сагласност на 16 предлога закона, 13 иницијатива, 7 амандмана и размотрила 344 других тема из надлежности Владе.

Усвојен је Двадесет седми квартални извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију за период јул – септембар 2020. Извјештај обухвата важне догађаје из процеса приступања наше земље који се односе на политички дијалог Црне Горе с Европском унијом, преговоре о приступању Црне Горе Европској унији, информисање јавности о процесу приступања Унији, активности Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе, усклађивање законодавстава Црне Горе с правном тековином Европске уније и Инструмент за претприступну подршку – ИПА.

Влада је усвојила Информацију о допуни Информације о продужењу Програма субвенционисања зарада у циљу ублажавања негативних ефеката епидемије новог коронавируса ЦОВИД19.

У Информацији је наведено да је Министарство здравља донијело 18. октобра Наредбу за предузимање привремених мјера за спрјечавање уношења у земљу, сузбијање и спрјечавање преношења новог коронавируса у којој се једном од родитеља/старатеља/хранитеља/ усвојитеља или самохраном родитељу дјетета које није старије од 11 година живота и дјетета са посебним образовним потребама – сметњама у развоју, обезбјеђује право на плаћено одсуство са рада током прекида образовно-васпитног рада у јавним и приватним образовноваспитним установама и примјене онлине система учења те да је у комуникацији са привредницима и у интерресорној комуникацији у Влади Црне Горе анализирано неколико пристиглих захтјева за укључивање појединих дјелатности у субвенционисање у периоду продужења трајања Програма. Министарство економије је предложило да се информација допуни тако што по основу Наредбе Министарства здравља предузетник и привредно друштво чији запослени користи право на плаћено одсуство са рада по основу чувања дјетета млађег од 11 година, може, по захтјеву, добити субвенцију дијела зараде за те запослене те да привредна друштва и предузетници у приватном власништву који пружају услуге у дјелатностима са шифрама 85.10 (Предшколско образовање) и 88.91 (Дјелатност дневне бриге о дјеци) имају право на субвенцију октобарских зарада сразмјерно оствареној заради, а највише до 70 одсто износа пореза и доприноса на минималну зараду и 70 одсто нето минималне зараде. Привредним субјектима који обављају наведене дјелатности у општинама у којима је дошло прекида образовно-васпитног рада у образовно-васпитним установама, октобарске зараде се субвенционишу сразмјерно оствареној заради, а највише до сто одсто износа пореза и доприноса на минималну зараду и сто одсто нето минималне зараде.

Усвојена је Информација о заступању између Владе Црне Горе и Цроwн агенције Јапан лимитед по питању имплементације донације Јапана за помоћ економском и социјалном развојном програму с предлогом уговора. Ријеч је о донацији Јапана здравственом систему Црне Горе у износу од стотину милиона јена (≈800.000 еура) у циљу унапређења економског и социјалног развоја Црне Горе.

Влада је донијела Програм развоја информационо-комуникационих технологија правосуђа 2021-2023. – трећи стратешки документ у овој области након Стратегије информационо-комуникационих технологија правосуђа 2016-2020. и ИКТ Стратегије у области правосуђа, за период 2011-2014. година.

Програм је примарно посвећен развоју и унапређењу правосудног информационог система, као јединственог система судова, државних тужилаштава, Управе за извршење кривичних санкција и Министарства правде. Развој и увођење информационих система којима се унапређује размјена података и аналитичко-статистички капацитети правосуђа, представљају темеље цјелокупне реформе правосудног система. Значајно мјесто у оквиру реализације тих активности представља изградња савременог и потребама правосуђа уподобљеног информационог система, који мора одговорити свим препознатим потребама, али који посједује и инструменте који ће омогућавати његов даљи развој, у смислу надоградње постојећег оквира и бити у складу са будућим потребама корисника.

Донијета је Одлука о додјели буџетских средстава за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и високоефикасне когенерације којом се средства утврђена Законом у буџету Црне Горе за 2020. у износу од три милиона еура одређена за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и високоефикасне когенерације додјељују привредном друштву „Црногорски оператор тржишта електричне енергије” доо.

Влада је донијела Уредбу о начину издавања, преношења, искоришћења и повлачења гаранције поријекла електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије и високоефикасне когенерације. Доношење Уредбе је обавеза чије је доношење прописана Законом о енергетици којим се уређује ближи услови и начин издавања, преношења, искоришћења и повлачења гаранције поријекла, садржај и начин достављања података о испорученој количини електричне енергије, ближи садржај гаранције поријекла електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије или из високоефикасне когенерације, као и подаци и документација који се подносе уз захтјев.

Усвојена је Информација о Предлогу споразума о измјенама и допунама Финансијског споразума 2014-2020, закљученог 6. децембра 2017. године, у оквиру ИПАРД ИИ подршке за пољопривреду и рурални развој Инструмента претприступне подршке ИПА ИИ. Влада је прихватила Споразум и овластила главног преговарача и националног координатора за Ипу се Александра Дрљевића да потпише Споразум.

Измјенама и допунама се ближе прописују финансијске обавезе Уније у спровођењу програма Ипард ИИ, финансијске обавезе Уније за програм ИПАРД ИИ за Црну Гору за године 2014–2020 и валидност тих обавеза и одредбе за повјеравање задатака извршења буџета Црној Гори за акредитоване мјере програма ИПАРД ИИ и дефинишу одредбе за повјеравање задатака извршења буџета.

Влада је донијела План за имплементацију препорука трећег циклуса Општег периодичног прегледа и задужила све носиоце активности да одреде координаторе за израду средњорочних и периодичних извјештаја по тематским областима назначеним у Плану – документ којим се Влада Црне Горе обавезује да ће у наредном периоду спровести мјере и активности у циљу унапређења цјелокупног националног система за заштиту људских права.

Препоруке су груписане у 17 тематских области и то: 1. Ратификација међународних инструмената; 2. Национални оквир за људска права и национални дијалог; Обуке о људским правима; 4. Једнакост и недискриминација; 5. Тортура; 6. Реформа правосуђа и борба против корупције; 7. Грађанска и политичка права; 7.1. Слобода изражавања и слобода медија; 8. Борба против трговине људима; 9. Борба против насиља у породици, насиља над женама и дјецом; 10. Економска, социјална и културна права, социјална инклузија ; 11. Жене; 12. Дјеца; 13. Мањине и Роми; 14. Особе са инвалидитетом; 15. Избјеглице, расељена и интерно расељена лица; 16. Смањење апатридије; 17. ЛГБТИ.

Донијета је Одлука о измјени Одлуке о изради Плана генералне регулације Црне Горе којом је у Средишњи регион уврштена и Општина Тузи.

Влада је донијела Одлуку о доношењу Локалне студије локације „Штитаричка ријека“, Општина Мојковац, са извјештајем са Јавне расправе и Одлуку о доношењу Измјена и допуна Државне студије локације „Рт Ђеран – Порт Милена“, општина Улцињ. Измјене и допуне ДСЛ се доносе за период до доношења плана генералне регулације Црне Горе.

Донијета је и Одлука о преносу права располагања на непокретностима Општини Рожаје ради остваривања јавног интереса – привођења намјени. Општина Рожаје је у захтјеву навела да је ријеч о развојном локалитету за проширивање урбаног језгра града са различитим рекреативном садржајима за којима постоји велика потреба те да већ постоје инвеститори заинтересовани за градњу пословно-стамбених објеката на том локалитету.

Влада је издала Урбанистичко-техничке услове: за израду техничке документације за: изградњу стамбеног објекта за регулисање стамбених потреба пензионера по захтјеву Удружења пензионера Подгорица на земљишту које је за потребу рјешавање стамбених питања пензионера додијелио Главни град Подгорица; на катастарским парцелама бр. 1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1279, 1280/2, 1280/3, 1280/4 и 1280/5, Доњи Штој, Општина Улцињ, по захтјеву Нормал Цомпанy која је исказала интересовање за започињање изградње туристичког комплекса односно ризорта који би, између осталих садржаја, подразумијевао изградњу хотела са најмање 150 лежајева у првој фази; за грађење хотела, туристичког насеља односно туристичког ризорта на локацији коју чине катастарске парцеле 624/18, 629, 638/2 и 631, КО Ђеновићи, по захтјеву доо „Царине“; за изградњу објеката у оквиру туристичког ризорта као дијела пројекта Лустица Баy у Тивту, по захтјеву ад „Луштица Девелопмент“; и за изградњу хотела односно туристичког ризорта на катастарској парцели број 348/1, КО Мојковац у Мојковцу, по захтјеву доо „Мулронеy традинг лимитед Кипар“.

Влада је утврдила Нацрт детаљног урбанистичког плана „Драч – путнички терминал“ у Главном граду Подгорици с Програмом одржавања Јавне расправе, у трајању од 15 радних дана и задужила Министарство одрживог развоја и туризма да организује јавну расправу и да припреми и достави Влади Предлог Детаљног урбанистичког плана „Драч – путнички терминал“ у Главном граду Подгорица, с Извјештајем о спроведеној јавној расправи.

Основни циљ израде детаљног урбанистичког плана је стварање предуслова за побољшање стања у простору, како јавне намјене тако и осталих, успостављање квалитетног рјешења за мирујући саобраћај, а нарочито валоризацију значајних површина у својини Главног града у захвату, као и тамнице „Јусовача“ за чију валоризацију је интересовање показало и Министарство културе.

Влада је усвојила Информацију о Првом Извјештају о налазима чињеничног стања припремљеном од стране друштва за ревизију „Рацио-Монт“ д.о.о. у вези са реализацијом пројекта Изградње хотела „Бјеласица 1450“, Колашин, по кондо моделу пословања. У Извјештају је констатовано да је у пројекат до сада уложено 5.568.402.25 еура.

Усвојен је Извјештај Тендерске комисије о спроведеној тендерској процедури за давање у дугорочни закуп на период од 30 година непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Тиват, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са пет звјездица са пратећим садржајима. У Извјештају је наведено да се тендер поништава.

Влада је дала сагласност на предлоге одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта Главног града Подгорица и општина Бар и Мојковац.

Усвојен је Извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за смањење негативног утицаја на животну средину у којем је наведено да је од 47 мјера у цјелости је реализовано 11 мјера, да је у фази реализације 16 мјера, да се 15 мјера реализује у континуитету, те да пет мјера није реализовано.

Усвојене су: Информација о припреми јавног огласа за достављање понуда за додјелу Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине техничко-грађевинског камена „Чукаче”, Пријестоница Цетиње; Информација о припреми јавног огласа за достављање понуда за додјелу уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског камена локалитета „Јовановићи“, Општина Даниловград и Информација о припреми јавног огласа за достављање понуда за додјелу уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине техничко-грађевинског камена „Варишта-Веља глава“, Општина Херцег Нови са одговарајућим концесионим актима.

Усвојена је Информација о реализацији уговора о концесији закључених са концесионаром „Хидроенергија Монтенегро“ доо и дата сагласност на успостављање залоге на удјелима које имају власници.

Влада усвојила Информацију о наставку пројекта „Креативна Црна Гора – економска валоризација и креативне индустрије“ и прихватила анекс Споразума о финансирању између Програма Уједињених нација за развој и Министарства културе Црне Горе.

У Информацији је наведено да је до сада Министарство културе издвојило 500.000 еура, а Програм Уједињених нација за развој 140.000 еура, али како су ове године пандемијиа коронавируса успорила реализацију одређених активности и учинила неопходном реализацију ванредних пројеката у циљу смањења посљедица пандемије, указала се потреба за продужењем пројекта и обезбјеђивањем додатних средстава. Пројекат се, на предлог Министарства културе, продужава на још једну годину.

У оквиру кадровских питања за вршиоца дужности директорице Клиничког центра Црне Горе одређена је др Данијела Ђуровић – Раонић, до именовања директора у складу са законом, а најдуже до шест мјесеци. Досадашњи директор др Јевто Ераковић разријешен је дужности на лични захтјев.

За извршног директора „Монте пут“ д.о.о. Подгорица, именован је Јонуз Мујевић, досадашњи извршни директор овог друштва.

За члана Одбора директора „Монте пут“ д.о.о. Подгорица именован је Никола Дивановић умјесто Александра Журића који је разријешен. За директора Пословне јединице за управљање пројектом изградње аутопута Бар-Бољаре, „Монте пут“ д.о.о. Подгорица именован је Горан Вујовић, досадашњи директор ове пословне јединице.

За предсједника Савјета Јавне установе Филмски центар Црне Горе именован је продуцент Зоран Живковић.

За генералну директорицу Директората за културно-умјетничко стваралаштво у Министарству културе, постављена је Драгица Милић, а за генералну директорицу Директората за културну баштину у Министарству културе Добрила Влаховић, досадашње в.д. генералних директорица ових директората.

За директора Завода за социјалну и дјечју заштиту, именован је Драго Спаић, досадашњи в.д. директора овог завода.

За генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права, постављен је Исмет Латић, досадашњи в.д. генералног директора овог директората.

Влада је дала сагласност да се за главну тржишну инспекторку у Управи за инспекцијске послове – Сектору за заштиту тржишта и економије, игре на срећу и јавне набавке – Одсјеку за тржишну инспекцију, постави Марина Радуловић.

Именована је Комисија за имплементацију и мониторинг Програмске линије за подстицај производних процеса за 2020. годину у саставу: Љиљана Белада, Министарство економије, предсједница; Ивана Зечевић, Министарство економије, чланица, Марко Лубарда, Министарство пољопривреде и руралног развоја, члан и Марко Бацковић, Министарство економије, секретар.

На лични захтјев разријешени су дужности савјетник потпредсједника Владе за регионални развој Амер Нокић и државни секретари: у Министарству одбране Слободан Филиповић, Министарству одрживог развоја и туризма Драгана Ченић, Министарству јавне управе Горан Јоветић, Министарству пољопривреде и руралног развоја Ђуро Жугић и Министарству економије Никола Вујовић и Милан Срзентић.

Донијета су рјешења о престанку мандата на лични захтјев: проф. др Весни Мирановић, генералној директорици Директората за контролу квалитета здравствене заштите и развој људских ресурса у здравству у Министарству здравља; др Миру Кнежевићу, генералном директору Директората за јавно здравље и програмску здравствену заштиту у Министарству здравља; Драгану Дармановићу (са 2. новембром), генералном директору Директората државног трезора у Министарству финансија; Марку Радуловићу, генералном директору Директората за енергетику и енергетску ефикасност у Министарству економије; Ратки Стругар, генералној директорици Директората за електронске комуникације, поштанску дјелатност и радио - спектар у Министарству економије и др Сафету Кораћу, генералном директору Директората за стратешко-развојне послове у Министарству унутрашњих послова.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ