Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење са девете сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са девете сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве: 04.02.2021 17:30 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Владе Црне Горе је на деветој сједници одржаној 4. фебруара 2021. године којом је предсједавао премијер проф. др Здравко Кривокапић размотрила и утврдила Предлог закона о допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање којим ће се снажно дјеловати на подстицај новог запошљавања у 2021. годину, привредни раст, обезбјеђивања повољнијих услова привређивања као и сузбијање „сиве економије“. Наведено ослобођење од плаћања дијела доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за послодавце допринијеће запошљавању нових радника, што представља значајан покретачки фактор у отежаним условима пословања изазваних пандемијом заразне болести Цовид 19.

Предложеним законским рјешењем уводи се новина да послодавац који заснује радни однос на неодређено вријеме до 31. децембра 2021. године са запосленим у складу са законом којим се уређују права и обавезе запослених по основу рада, које се налази на Заводу за запошљавање Црне Горе дуже од три мјесеца, ослобађа се обавеза плаћања дијела доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2023. године, као и да то право не може остварити послодавац које запосли лице у државним органима и организацијама и органима јединица локалне самоуправе и другим јавноправним тијелима корисницима буџетских средстава. Такође, ослобођење плаћања дијела доприноса може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са незапосленим лицем повећа број запослених у односу на број запослених који је послодавац имао на дан 31. децембар 2020. године. Такође послодавац се ослобађа обавезе плаћања дијела доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и то 90% доприноса – за зараде исплаћене у 2021. године , 60% доприноса – за зараде исплаћене у 2022. години и 30% доприноса – за зараде исплаћене у 2023. години, и падају на терет буџета Црне Горе.

Влада Црне Горе је размотрила и утврдила Предлог закона о измјенама Закона о порезу на додату вриједност. Уводи се новина да се врши правно-техничко усклађивање појма „инвалида у инвалидским колицима” у појам „лица са инвалидитетом”, а условљено је Законом о забрани дискриминације лица са инвалидитетом и Конвенцијом УН о правима лица са инвалидитетом, са препорукама за хармонизацију. Предлаже се повећање опорезивог промета за регистрацију за ПДВ са 18.000 еура на 30.000 еура.

Влада је утврдила Предлог закона о измјени и допунама Закона о порезу на доходак физичких лица. Предметним законом извршиће се укључивање нових облика издатака који се у пореске сврхе признају као ресход у износу до 3% укупног прихода (социјална, смањење сиромаштва, заштиту лица са инвалидитетом, друштвену бригу о дјеци и младима, помоћ старијим лицима, заштиту и промивисање људских и мањинских права, владавину права, развој цивилног друштва и волонтеризма, евроатланске и европске интеграције Црне Горе, умјетност, техничку културу, унапређење пољопривредеи руралног развоја, одрживи развој, заштиту потрошача, родну равноправност, борбу против корупције и организованог криминалаи борбу против болести зависности). Поред наведеног, Предлог закона обухвата и ослобођење од плаћања дијела обрачунатог пореза на доходак физичких лица на период од 3 године за пореског обвезника који до 31. децембра 2021. године на неодређено вријеме запосли лице које се на евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе налази дуже од 3 мјесеца, под условом да се заснивањем радног односа повећа број запослених у односу на број запослених који је послодавац имао на дан 31. децембар 2020. године. Ослобођење ће бити могуће остварити у трајању од 3 године, на начин да ће се у 2021. години ослобађати 90%, у 2022. години 60% и у 2023. години 30% износа пореза, уз ограничење да се ослобађање од плаћања дијела пореза на доходак физичких лица остварује на зараду запосленог која није већа од просјечне мјесечне зараде у Црној Гори, према подацима органа управе надлежног за послове статистике. Наведено ослобођење од плаћања пореза на доходак физичких лица ће допринијети запошљавању нових радника, што представља значајан покретачки фактор у отежаним условима пословања изазваних епидемијом заразне болести Цовид 19.

Влада је донијела Уредбу о условима за одлагање наплате доспјелих пореских и непореских потраживања Правни основ за доношење уредбе садржан је у одредби члана 12 став 1 Закона о буџету и фискалној одговорности ("Службени лист ЦГ", бр. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 и 66/19), којим је дато овлашћење Влади да својим прописом утврди услове за одлагање наплате пореских и непореских потраживања која припадају буџету државе, плаћање у ратама и капитализације пореских и непореских потраживања за намјене регионалног развоја, реструктурирање привредних субјеката и друге намјене. Овом уредбом прописују се услови под којим се пореским дужницима који нијесу у могућности да измире пореске обавезе, усљед негативних ефеката на пословање изазваних епидемијом заразне болести ЦОВИД19, може одобрити одлагање наплате доспјелих пореских потраживања која су настала у периоду од 1. јула 2020. године до 31. децембра 2020. године. Пореским потраживањима, у смислу ове уредбе, сматрају се: о порез на доходак физичких лица и о доприноси за обавезно социјално осигурање. Одлагање наплате доспјелих пореских и непореских обавеза може остварити порески обвезник који је закључно са 30. јуном 2020. године редовно измирио доспјела пореска и непореска потраживања по основу пореза на доходак физичких лица и доприноса за обавезно социјално осигурање. Ради одлагања наплате пореских и непореских потраживања порески дужник треба да поднесе органу управе надлежном за наплату пореза пријаву дату на обрасцу 1. О одлагању наплате пореских и непореских потраживања води се евиденција.

Влада је на данашној сједници донијела Уредбу о начину и висини елемената на основу којих се формирају максималне цијене нафтних деривата. Овом уредбом се уводи могућност продаје висококвалитетних горива у складу са тржишним принципима. Такође, уредбом је предвиђено редовно усклађивање цијена нафтних деривата са промјенама цијена нафтних деривата на свјетском тржишту.

Влада је донијела Уредбу о престанку важења Уредбе о начину и условима додјеле концесија за истраживање водотока и техно-економско коришћење водног енергетског потенцијала за производњу електричне енергије у малим хидроелектранама. Уредба ће се објавити у „Службеном листу Црне Горе“. Министарство финансија је у оквиру активности на припреми Регистра којим ће се објединити фискални и парафисклани намети на националном и локалном нивоу, анализирало важеће прописе у систему и утврдило да је наведену уредбу потребно искључити из правног система, јер је наведена материја уређена другим прописом. Из наведених разлога Министарство капиталних инвестиција је, након додатне анализе, приступило стављању ван снаге предметне уредбе.

Влада је, на основу члана 164 став 11 Закона о планирању простора и изградњи објеката ( „Службени лист ЦГ”, бр. 64/17, 44/18,63/18 и 82/20 ) дала сагласност на Приједлог одлуке о накнади за урбану санацију Пријестонице Цетиње.

Предложеном Одлуком настоји се постићи стварање нормативних услова за обезбјеђење финансијских средстава за реализацију програма урбане санације, стварање нормативних услова за имплементацију планских докумената. Одлука ће имати значајне социјалне и економске ефекте на власнике бесправних објеката. Решења садржана у пропису имаће позитиван утицај на задовољавање интереса грађана. Примејна овог прописа неће изазвати додатне трошкове грађанима и привреди у односу на износе накнаде који су били дати досадашњом одлуком, чак су за одређене врсте бесправних објеката умањења већа.

Влада је прихватила Приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за укидање привремене мјере из Рјешења Привредног суда Црне Горе И.бр.157/19 од 25.09.2019. године донијете по приједлогу „Вектра Јакић" Д.О.О. из Пљеваља. Задужује се Заштитник имовинско-правних интереса Црне Горе да поднесе приједлог за укидање односне привремене мјере у складу са Приједлогом из тачке 1.ових закључака.

Влада је усвојила Информацију о потписивању Аранжмана о дијељењу трошкова спонзорских нација за НАТО Центар изврсности за кооперативну сајбер одбрану. Влада је прихватила Аранжман о дијељењу трошкова спонзорских нација за НАТО Центар изврсности за кооперативну сајбер одбрану, а овлашћује се ппк мр Вељко Малишић, в.д. генералног директора Директората за логистику у Министарству одбране, да потпише аранжман.

Влада је усвојила Информацију о потписивању Писане изјаве Министарства одбране Црне Горе о прихватању прихватању Техничког аранжмана између Министарства одбране Републике Финске и Министарства одбране Републике Естоније, Министра одбране Краљевине Белгије, Министарства одбране Републике Бугарске, Националне агенције за сајбер и безбједност информација Чешке Републике, Министарства одбране Данске, Министра одбране Републике Француске, Савезног Министарства одбране СР Њемачке, Министарства националне одбране Републике Грчке, Министарства одбране Мађарске, Министарства одбране Републике Италије, Министарства одбране Републике Летоније, Министарства националне одбране Републике Литваније, Министра одбране Краљевине Холандије, Министарства одбране Краљевине Норвешке, Министра националне одбране Републике Пољске, Министра националне одбране Републике Португал, Министарства националне одбране Румуније, Министарства одбране Словачке Републике, Министра одбране Краљевине Шпаније, Генералштаба оружаних снага Републике Турске, Министарства одбране Уједињеног Краљевства и Министарства одбране Сједињених Америчких Држава, у вези са доприносом Министарства одбране Републике Финске НАТО Центру изврсности за кооперативну сајбер одбрану и Техничког аранжмана између Федералног Министарства одбране, цивилне заштите и спорта Швајцарске конфедерације и Министарства одбране Републике Естоније, Министра одбране Краљевине Белгије, Министарства одбране Републике Бугарске, Националне агенције за сајбер и безбједност информација Чешке Републике, Министарства одбране Данске, Министра одбране Републике Француске, Савезног Министарства одбране СР Њемачке, Министарства националне одбране Републике Грчке, Министарства одбране Мађарске, Министарства одбране Републике Италије, Министарства одбране Републике Летоније, Министарства националне одбране Републике Литваније, Министра одбране Краљевине Холандије, Министарства одбране Краљевине Норвешке, Министра националне одбране Републике Пољске, Министра националне одбране Републике Португал, Министарства националне одбране Румуније, Министарства одбране Словачке Републике, Министра одбране Краљевине Шпаније, Генералштаба оружаних снага Републике Турске, Министарства одбране Уједињеног Краљевства и Министарства одбране Сједињених Америчких Држава у вези са доприносом Федералног Министарства одбране, цивилне заштите и спорта Швајцарске конфедерације НАТО Центру изврсности за кооперативну сајбер одбрану и прихватила наведену Писану изјаву.

Влада је усвојила Информацију о имплементацији Програмске линије за подстицај производних процеса у оквиру Програма за унапређење конкурентности привреде за 2020. годину, Одлуку о додјели средстава за подстицај производних процеса и Уговор о додјели средстава за подстицај производних процеса између Владе Црне Горе и корисника средстава.

На основу Уредбе о додјели средстава за подстицање директних инвестиција и унапређење конкурентности привреде („Службени лист ЦГ“, број 19/2019), Програма за унапређење конкурентности привреде за 2020. годину, као и Програмске линије за подстицај производних процеса, 1. августа 2020. године објављен је Јавни позив за учешће у Програмској линији за подстицај производних процеса за 2020. годину. Комисија за имплементацију и мониторинг Програмске линије за подстицај производних процеса, у складу са методологијом и дефинисаном процедуром, након обављене административне провјере предате документације, као и исправности пристиглих пријава, приступила је вредновању девет инвестиционих пројеката. Сви инвестициони пројекти су задовољили дефинисане критеријуме, и њиховим вредновањем су се створили услови за почетак процедуре одобравања додјеле средстава за подстицај производних процеса, која је образложена Информацијом о имплементацији Програмске линије и предметном Одлуком. Међусобна права и обавезе су дефинисане Уговором о додјели средстава.

Предметном Одлуком се предвиђа финансијска подршка у виду додјеле средстава за подстицај производних процеса у производни сектор, и директно ће утицати на унапређење њиховог пословања и повећање производње, интернационализације, смањење увоза, а тиме ће се остварити утицај на повећање конкурентности, смањење регионалних разлика, уједначенији привредни развој и отварање нових радних мјеста. Додатно су скраћене процедуре и административни кораци у оцјени самих апликација, уведена могућност онлине предаје захтјева, и додатно се снизили критеријуме за пријаву инвестиција.

Влада је усвојила Информацију о потреби предузимања мјера Владе Црне Горе за будуће законито поступање у вези са АДМАС пројектом.

Влада је усвојила Информацију о праћењу реализације Уговора о закупу земљишта за изградњу соларне електране Бриска Гора у Општини Улцињ којом је прихватила четврту измјену Уговора о закупу земљишта за изградњу соларне електране. Задужује се Министарство капиталних инвестиција да у сарадњи са Мнистарством екологије, просторног планирања и урбанизма размотри отворена питања која се односе на Измјене и допуне ПУП-а Улцињ који је донешен без мишљења Агенције за заштиту животне средине на Стратешку процјене утицаја на животну средину, имајући у виду реализацију пројекта о закупу земљишта за изградњу соларне електране Бриска Гора у Општини Улцињ.

Влада је на дашањој сједници усвојила Информацију о реализацији Јавног огласа за достављање понуда за додјелу уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена локалитета „Јовановићи“, Општина Даниловград, са приједлогом за давање концесије, такође је донијела Одлуку о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена локалитета „Јовановићи“, Општина Даниловград. Одлука ће се објавити у „Службеном листу Црне Горе” и прихватила Уговор о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена локалитета „Јовановићи“, Општина Даниловград.

Влада је усвојила Информацију о реализацији Јавног огласа за достављање понуда за додјелу уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине техничко- грађевинског камена „Чукаче“, Пријестоница Цетиње, са приједлогом за давање концесије и донијела Одлуку о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине техничко - грађевинског камена „Чукаче“, Пријестоница Цетиње. Одлука ће се објавити у „Службеном листу Црне Горе”. Влада је прихватила Уговор о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине техничко - грађевинског камена „Чукаче“, Пријестоница Цетиње.

Влада је усвојила Информацију о закључењу Анекса бр.1 уговора о адаптацији зграде министарстава на Римском тргу у Подгорици (кластер ИИИ), који се реализује у оквиру друге фазе „Програма енергетске ефикасности у јавним зградама". Влада је, такође, прихватила Анекс бр.1 уговора бр. 005-302/20-2104/1 (ЕЕППБ ИИ - Кластер ИИИ) између Министарства капиталних инвестиција и ЈВ Рамел, Енинг & ЛД Градња, који заступа Рамел доо Никшић, за извођење радова у оквиру „Програма енергетске ефиксаности у јавним зградама - Пхасе ИИ", кластер ИИИ, зграда министарстава на Римском тргу у Подгорици.

Влада се упознала са садржином Извјештаја о реализацији Програма стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем за 2020/2021. годину.

Влада је усвојила усмену информацију о потреби одавања почасти поводом 100 година од смрти краља Николе и задужила Минисарство просвјете, културе, науке и спорта да исту припреми.

Влада је размотрила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама који су поднијели посланици: мр Рашко Коњевић и др Драгиња Вуксановић и с тим у вези закључила да Скупштини Црне Горе достави Мишљење у тексту који је припремило Министарство финансија и социјалног старања.

Влада је размотрила Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредаба члана 54 став 1 тачка 1 и члана 55 став 1 тачка 4 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени лист ЦГ", бр. 12/18 и 64/20) коју је поднијела НВО Центар за грађанске слободе „ЦЕГАС”, са сједиштем у Подгорици и, с тим у вези, закључила да Уставном суду Црне Горе достави Мишљење које је припремило Министарство здравља.

Влада је, у складу са чланом 24 Закона о зарадама запослених у јавном сектору дала сагласност на Приједлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Туристичкој организацији Главног града Подгорица.

Влада је донијела Одлуку о Савјету за владавину права. Овом одлуком утврђује се састав и начин рада Савјета за владавину права, као привременог радног тијела Владе Црне Горе.

Влада је на дашњој сједници дала сагласност за продужење примјене Општег колективног уговора.

Влада је утврдила Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства унутрашњих послова, као и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства здравља.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ