Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

>

Saopštenje sa desete sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa desete sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave: 11.02.2021 15:45 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlade Crne Gore je, na desetoj sjednici održanoj 11. februara 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Odluku o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva. U diskusiji je pojašnjeno da je osnovni razlog za donošenje Odluke da se sve naknade koje se plaćaju na osnovu Zakona o putevima objedine na jednom mjestu. Propis nije pretrpio promjene visine naknada, a jedina izmjena, u smislu smanjenja za korisnike, je godišnja naknada za postavljanje i korišćenje komercijalnih objekata sezonskog karaktera, koja je u prethodnom aktu iznosila 400,00 €, sada je definisana na 200,00 €.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost. Zadaci Savjeta su, pored ostalog, da:

- koordinira aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost ekonomije i brži privredni rast Crne Gore;

- analizira važeće propise sa aspekta njihovog uticaja na poslovni ambijent i konkurentnost, inicira predlaganje izmjena propisa radi pojednostavljivanja, odnosno brisanja procedura koje predstavljaju barijeru za veću konkurentnost ili prestanak njihovog važenja;

- predlaže Vladi plan strukturnih reformi za unapređenje konkurentnosti ekonomije koji se priprema na godišnjem nivou i sastavni je dio Programa ekonomskih reformi i drugih ključnih dokumenata ekonomske politike.

Odlukom je predviđeno da Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja, izmijenjeno je članstvo, smanjen je broj članova sa 36 na 20, izmijenjeni su nazivi ministarstava u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, preciznije je propisan način rada, koji će dalje biti razrađen Poslovnikom.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi unapređenja pregovaračke strukture u procesu evropske integracije Crne Gore. Imajući u vidu strateško opredjeljenje Crne Gore da bude prva naredna država članica Evropske unije, kao i da je Unija svoju privrženost politici proširenja potvrdila svojim ključnim strateškim dokumentima, Kancelarija za evropske integracije je u Informaciji predočila važnost dinamičnijeg i kredibilnijeg procesa pristupnih pregovora u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza i daljeg aktivnog djelovanja ka članstvu Crne Gore u EU. Kako bi se dosljedno sprovodili prioriteti evropske agende definisane ekspozeom Premijera, ukazano je na potrebu da sva ministarstva u procesu pripreme Programa rada Vlade i organizacije svojih nadležnosti sagledaju važnost koordinacije obaveza iz procesa pregovora EU, kako bi se dosljedno i uspješno sprovele preostale reforme. U raspravi je naglašeno da su izmjene pregovaračke strukture nužne, ne samo sa aspekta intenziviranja aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa, već i u cilju uspostavljanja stabilne i održive strukture, koja će biti temelj za profesionalno i kvalitetno ispunjavanje obaveza iz članstva, onog trenutka kada Crna Gora bude i zvanično dio EU.

Usvojena je Informacija o Dopuni 2 Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu i prihvaćen tekst Dopune 2 Finansijskog sporazuma. U Informaciji je istaknuto da je potpisivanje ovog dokumenta od strane ovlašćenog predstavnika Vlade preduslov za objavljivanje tendera za nabavku aparata za analizu većeg broja respiratornih uzoraka, testova i potrošnog materijala koji nisu predviđeni prvobitnim ni dopunjenim akcionim dokumentom IPA 2018, a neophodni su u kontekstu trenutne epidemiološke situacije u Crnoj Gori.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju pravnog okvira za strateško planiranje s preporukama za unapređenje planskog sistema. Kako se navodi u Informaciji, Izvještaj Evropske komisije iz 2020. godine afirmiše ostvareni progres u sistemu strateškog planiranja, konstatujući da je okvir za srednjoročno planiranje javnih politika i izvještavanje o njima dodatno osnažen sprovođenjem Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, da Metodologija nastoji da racionalizuje broj strateških dokumenata i da se novi pravni i metodološki okvir promovišu i kroz aktivnosti Mreže strateških planera u javnoj administraciji. Dodatno, aktivan rad Generalnog sekretarijata Vlade na strukturiranom i sistemskom monitoringu kvaliteta strateških dokumenata i izvještaja o njihovom sprovođenju prepoznat je kao krucijalan za unapređenje strateškog okvira u Crnoj Gori i planiranja politika zasnovanih na podacima.

U tom kontekstu, zadužen je Generalni sekretarijat Vlade da, u saradnji s resornim ministarstvima, formira Komisiju za strateško planiranje politika.

Vlada je usvojila Informaciju o obrazovanju međuresornog radnog tijela za procjenu fiskalnih efekata za bivše zaposlene privrednog društva „Radoje Dakić" AD u stečaju. Odlukama Ustavnog suda je naloženo Ministarstvu finansija da podnosiocima ustavnih žalbi – stečajnim povjeriocima privrednog društva „Radoje Dakić“ AD u strečaju, isplati nadoknadu u neoporezivom iznosu od po 2000,00 € na ime pravičnog zadovoljenja zbog povrede prava definisanih Ustavom i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i troškova u vezi sa povedenim postupcima. U cilju ispunjavanja obaveza koje proističu iz navedenih odluka, zaključeno je da se obrazuje međuresorno radno tijelo za procjenu fiskalnih efekata za bivše zaposlene privrednog društva „Radoje Dakić” AD u stečaju, čiji su članovi predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore.

S tim u vezi, Vlada je usvojila informacije o presudama Ustavnog suda i donijela zaključke kojima se podnosiocima ustavne žalbe – bivšim radnicima privrednog društva „Radoje Dakić“ odobrava isplata potraživanja po navedenim presudama iz tekuće budžetske rezerve.

Usvojena je Informacija o obavezi uspostavljanja jedinstvene baze podataka/ Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima, koja je sačinjena kako bi se Vlada upoznala sa presjekom stanja po pitanju obaveze plaćanja finansijskih obaveza (kontribucija) Crne Gore po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama, a sa konačnim ciljem formiranja vođenja precizne evidencije o ovim obavezama. Tim povodom, zadužena su ministarstva da Ministarstvu vanjskih poslova dostave podatke o odobrenim kontribucijama sa fiskalnim pokazateljima, u skladu sa smjernicama/procedurama koje će Ministarsvo vanjskih poslova utvrditi u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja. Ministarstvo vanjskih poslova je zaduženo da, do 20. aprila 2021. godine, uspostavi Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Amandmana broj 1 na Pismo namjere između nadležnih resora Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Republike Grčke, Mađarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Republike Portugal, Rumunije, Kraljevine Španije i Republike Turske o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (NFTE). Vlada je prihvatila tekst Amandmana, čijim potpisivanjem će se Kraljevina Belgija pridružiti saveznicama koje su izrazile namjeru da formiraju mrežu NATO centara za obuku pilota, što će predstavljati važan korak na planu daljeg razvijanja navedene inicijative koja za cilj ima unapređenje efikasnosti kada je u pitanju korišćenje postojećih kapaciteta za obuku pilota vazduhoplovnih snaga.

U skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo, kojim je sistematizovan isti broj radnih mjesta kao i do sada, ukupno 27.

Vlada je dala saglasnost na Predlog godišnjeg plana rada Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2021. godinu i Predlog finansijskog plana Investiciono- razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2021. godinu.

Takođe, usvojena je i Informacija o izmjeni Ugovora o finansiranju između Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. i Evropske Investicione Banke, IRF COVID-19 odgovor za MSP i srednje kapitalizovana preduzeća (FI 92.591) i data saglasnost na Aneks ugovora o finansiranju.

Vlada je dala saglasnost na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (predlagači poslanici: Slaven Radunović, Vladimir Martinović, Dragan Ivanović, Branka Bošnjak i Miloš Konatar).

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE