Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење са 22. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 22. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве: 29.04.2021 19:20 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је на 22. сједници одржаној 29. априла 2021. године, којом је предсједавао премијер проф. др Здравко Кривокапић, донијела Мјере подршке привреди и грађанима за ИИ квартал 2021. године.

Усвојена је Информација о програмима подршке Европске уније Црној Гори за 2020. годину. Током 2020. године настављено је са припремом и спровођењем пројеката обухваћених перспективом 2014-2020 (ИПА ИИ). Међутим, епидемијско ширење вируса ЦОВИД-19 значајно је утицало на активности у пројектима и узроковало реалокације првобитно планираних ИПА средстава. Препознајући напоре које Влада Црне Горе улаже у спровођење превентивних, првенствено здравствених мјера, али и забринутост за економска кретања након завршетка епидемије, Европска унија је донијела одлуку да финансијски подржи Црну Гору у спровођењу мјера за санирање посљедица епидемије коронавируса. Европска унија ће, пренамјеном средстава из одобрених програма ИПА 2016, ИПА 2018, ИПА 2019 и ИПА 2020, подржати Црну Гору у борби против ширења вируса и санирању економских посљедица епидемије са 53 милиона еура.

У Информацији се, поред осталог, наводи да је у програмима европске територијалне сарадње до сада уговорен 191 пројекат са учешћем црногорских организација и институција, 134 у оквиру трилатералних и транснационалних програма, вриједности око 195,4 милиона еура, од чега за црногорске партнере око 36 милиона еура, и 57 у оквиру билатералних програма, укупне вриједности 21,08 милиона еура. У 2020. години су одобрени нови пројекти у оквиру трилатералних и транснационалних програма, као и пројекти у оквиру билатералних програма с Албанијом, Косовом и Србијом. Такође, објављен је позив у оквиру Медитеранског транснационалног програма.

Информација о програмима подршке Европске уније Црној Гори за 2020. годину биће достављена на разматрање надлежном радном тијелу Скупштине Црне Горе.

Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о укидању подручне организационе јединице Терминалне контроле летења “Краљево”- Аеродромска контрола летења Поникве. Као један од корака у циљу рационализације пословања када је ријеч о терминалним контролама летења је измјена оперативног концепта пружања услуга у ваздушном простору надлежности Аеродромске контроле летења Поникве. Примјена новог технолошког рјешења и промјена у организацији рада подразумева да се на аеродрому Ужице/Поникве престане са пружањем услуга контроле летења и да се настави са пружањем аеродромских услуга информисања ваздухоплова у лету. Тиме престаје са радом Аеродромска контрола летења Поникве, а у ваздушном простору за који је била надлежна Аеродромска контрола летења Поникве услуге наставља да пружа Аеродромска контрола летења Краљево.

Донијета је Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме којом се обезбјеђује ефикасна и адекватна примјена Закона о спољној трговини наоружањем и војном опремом и њено усклађивање са Листом ЕУ. Национална контролна листа наоружања и војне опреме обухвата 22 категорије наоружања, војне опреме и односне технологије и представља опис роба сходно којем ће се издавати дозволе за извоз, увоз, брокеринг и пружање услуга техничке помоћи.

Влада је донијела Одлуку о допуни Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана „Велики пијесак“, Општина Бар. Допуном се додаје нови члан којим се прописује престанак важења претходног планског документа.

Усвојен је Национални програм приоритетних активности у области ублажавања и прилагођавања на климатске промјене у оквиру сарадње са Зеленим климатским фондом 2021-2023. Овај документ дефинише листу приоритетних активности, односно пројеката у области ублажавања и прилагођавања на климатске промјене за сарадњу са Зеленим климатским фондом (ЗКФ). Додатно, у склопу овог документа дефинисан је национални институционални оквир за сарадњу са ЗКФ-ом у оквиру кога су делегирана задужења надлежних ресора/институција и савјетодавних, односно радних тијела у процесу одобравања предложених пројеката. Такође, у оквиру документа је први пут дефинисана методологија за оцјену и приоритизацију пројеката/програма из Националног програма приоритетних активности, чијом примјеном ће се постићи пуна усаглашеност предложених пројеката са принципима, циљевима и резултатима ЗКФ-а, као и усаглашеност са националним приоритетима, политикама и стратешким документима.

ЗКФ је нови глобални фонд успостављен као подршка земљама у развоју у њиховим напорима да одговоре на изазове климатских промјена. ЗКФ пружа подршку земљама у развоју у настојању да ограниче или смање емисије гасова стаклене баште, као и да се прилагоде негативним утицајима климатских промјена.

Влада је утврдила Предлог амандмана на Предлог закона о допунама Закона о доприносима на обавезно социјално осигурање. Амандманима се предлаже да се највиша годишња основица почев од 2021. године одређује у односу на кретање просјечне бруто зараде у Црној Гори у претходној календарској години. Циљ измјене је да се обезбиједи утврђивање максималне годишње основице на основу референтних вриједности (просјечне бруто зараде), а не као до сада на основу фиксног износа. На тај начин, обезбиједиће се јасни критеријуми на основу којих се врши одређивање највише годишње основице за плаћање доприноса као и начин њеног утврђивања на годишњем нивоу. Такође, предложена је измјена постојеће законске норме како би све структуре осигураника дошле у равноправан положај, а нарочито оне са најнижим примањима, и како би се кориговало досадашње рјешење којим су поједине структуре осигураника са већим примањима биле у законској могућности да остваре право на повраћај свих доприноса плаћених из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину.

На овај начин Влада се залаже за изједначавање пословно-социјалних разлика, а не као до сада штитећи оне најбогатије са највећим примањима у Црној Гори.

Утврђен је Предлог амандмана на Предлог закона о измјенама Закона о порезу на додату вриједност. Предложеним амандманом предвиђено је опорезивање јаја нижом стопом, у циљу усклађивања постојећег рјешења са правном тековином Европске уније, а посебно са Директивом Савјета 2006/112 ЕЗ- о заједничком систему пореза на додату вриједност.

Влада је утврдила Предлог амандмана на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак физичких лица. Амандманима се предлаже да се опорезивање непријављеног прихода, који је утврђен на основу разлике између вриједности имовине на крају и на почетку календарске године умањене за износ пријављеног дохотка, врши по стопи од 80 %. Циљ планираних измјена је унапређење ефикасности пореског система и спречавање злоупотреба чији је резултат посједовање имовине која се не може оправдати законитим приходима физичког лица. Нормирање поступка којим се утврђује поријекло имовине омогућава постизање не само фискалних циљева, већ и социјалних циљева јер се умањују разлике у материјалном и социјалном положају пореских обвезника. Истовремено, опорезивање имовине чије се поријекло не може доказати законитим приходима представља један од ефикасних алата у борби против корупције.

Такође, амандмански се предлаже да послодавац право на ослобађање од плаћања пореза на доходак физичких лица из члана 32ц овог закона може остварити од 1. јануара 2021. године. Наведена норма има повратно дејство, јер је овај амандман предвиђен због економско – здравствене ситуације у Црној Гори и пада економске активности изазваног пандемијом ЦОВИД-19.

Поред осталог предлаже се и појмовно усклађивање одредби садржаних у Закону о порезу на доходак физичких лица са Законом о животном партнерству лица истог пола.

Влада је усвојила Завршни извјештај о спровођењу Стратегије за реформу јавне управе 2016–2020. године. Извјештај садржи кључне резултате који су остварени, податке о финансијској одрживости реформе, кључне разлоге који су довели до неостваривања индикатора учинка, дио налаза средњорочне евалуације Стратегије, као и препоруке за наредни период стратешког планирања у области реформе јавне управе. Кључни налази из овог Извјештаја су показали да је Стратегија реформе јавне управе 2016 – 2020 године у погледу индикатора учинка реализована на нивоу од око 44%, док је степен неоствареног учинка на нивоу од 56% што неспорно показује да нијесу остварени резултати нити кључни циљ да је створена ефикасна и сервисно орјентисана јавна управа.

Усвојене су информације о имплементацији института кадровског планирања у органима државне управе и службама Владе Црне Горе и о законској обавези уноса података у Централну кадровску евиденцију.

Влада је усвојила је Информацију о извјештају о раду Друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо - предузетнички центар „Технополис” - Никшић за 2020. годину и Извјештај о пословању овог друштва. Такође, Влада је дала сагласност на Програм рада „Технополиса“ са финансијским планом за 2021. годину.

Усвојена је Информација о изради Националне стратегије борбе против транснационалног организованог криминала. У дискусији је наведено да је непоколебљива, системски утемељена, организована борба против организованог криминала један од кључних циљева које је Влада себи задала, зарад општег просперитета црногорског друштва. Национална стратегија за борбу против транснационалног организованог криминала у Црној Гори требало би да служи као свеобухватна стратегија која се односи на синергију рада свих служби безбједности и других органа и институција укључених у борбу против организованог криминала. Посебно је истакнуто да само уз истинску посвећеност и напор не само Владе, већ и цјелокупног државног апарата, уз тијесну сарадњу и координацију са цивилним друштвом, невладиним организацијама и међународним партнерима, опредјељење политичке воље Владе да енергично ради на сузбијању до истребљења транснационалних криминалних организација, гарантује успјех.

Овим поводом, задужено је Министарство унутрашњих послова да образује међуагенцијску, односно међуресорну радну групу за израду Националне стратегије за борбу против транснационалног организованог криминала. Радом ове радне групе координираће министар унутрашњих послова.

Влада је усвојила Информацију о реализацији закључака Владе Црне Горе бр. 04-812/2 од 19. фебруара 2021. године, бр. 04-915 од 04. марта 2021. године и бр. 04-1961/2 од 15. априла 2021. године, који се тичу поступка продаје путничког моторног возила марке „МЕРЦЕДЕС БЕНЗ”, модел „МАYБАЦХ С 650”, регистарских ознака ПГ - ХМ 542. Тим поводом, Влада је прихватила Извјештај о процјени тржишне вриједности возила, израђен од стране Агенције за процјену тржишне вриједности имовине, судска вјештачења, консалтинг и енергетску ефикасност „АНЗАС АГЕНЦИЈА” д.о.о. из Подгорице и прихватила текст Уговора о купопродаји, чиме се омогућава спровођење законом прописане процедуре која подразумијева и формирање комисије за продају возила и објављивање међународног Јавног позива за учешће на јавном надметању за продају.

Влада је усвојила Информацију у вези давања сагласности за успостављање залоге над опремом мале хидроелектране Паљевинска. Одлучујући о захтјеву Концесионара, Влада није дала сагласност за успостављање залоге.

Усвојена је Информација у вези раскида уговора о концесији којима је предвиђена изградња малих хидроелектрана на водотоцима Муринској и Комарачи. Оцијенивши да концесионари у датом року нијесу извршили своје уговорне обавезе, Влада је задужила Министарство капиталних инвестиција да предузме потребне активности и спроведе процедуре раскида концесионих уговора.

Влада је усвојила Информацију о реализацији иницијативе за изградњу Међународног института за одрживе технологије на простору Југоисточне Европе (СЕЕИИСТ) на територији Црне Горе. У Информацији се наводи да наредни корак у реализацији овог важног пројекта представља управо избор локације СЕЕИИСТ института, која би требало да буде позната до краја 2021. године. Комисија сачињена од екстерних експерата, ван земаља Југоисточне Европе, ради на дефинисању детаљних техничких услова и потреба тј. основних критеријума за одабир локације до краја 2021. Констатовано је да Црна Гора посједује капацитете да обезбиједи локацију за изградњу СЕЕИИСТ института, што би имало немјерљив значај за државу, али и за комплетан регион. Како је крајњи циљ пројекта лијечење пацијената на најсавременији начин, СЕЕИИСТ заправо има вишеструку мисију у региону, а то је поспјешивање технолошког развоја и истраживања из области биомедицине. Такође, оваква крупна научноистраживачка инфраструктура, која ће покренути научну изврсност, спријечити одлив талената, подстаћи иновације, мобилност, интернационализацију и трансфер знања, као и развој осталих комплементарних технологија, нарочито у дигитализацији и коришћењу зелене инфраструктуре. У том контексту, задужено је Министарство просвјете, науке, културе и спорта да у сарадњи са Кабинетом предсједника Владе формира интерресорно радно тијело које ће бити задужено за реализацију иницијативе за изградњу института СЕЕИИСТ на територији Црне Горе.

Усвојен је Извјештај о спровођењу Плана реализације Стратегије развоја спорта у Црној Гори за период 2018–2021. година, за 2020. годину.

Влада је за неку од наредних сједница одгодила одлучивање о Предлогу закона о измјенама Закона о Судском савјету и судијама и Предлогу закона о измјенама Закона о судовима.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ